Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής ΕΦΚ θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπόχρεους η δήλωση αποθεμάτων μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2016, ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση μικρού οινοπαραγωγού προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.